Generalforsamling den 2.2.2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i Solrød Kunstforening og Billedskole af 2006.
Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 2. februar kl. 14 i vores lokale hos OJD.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formanden aflægger beretning fra det forløbne år.
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  ◦ Formanden (lige år)
  ◦ 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
  ◦ 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  ◦ 2 suppleanter (hvert år)
  ◦ Revisor (hvert år)
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
  P.b.v.
  Hanne Nielsen
  formand